Actievoorwaarden Alabastine prijsvraag

 1. De Alabastine prijsvraag (te winnen: kluscoachpakket) wordt georganiseerd door AkzoNobel DHZ (Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. te Sassenheim).
 2. AkzoNobel DHZ behoudt zich het recht voor deze wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te beëindigen. AkzoNobel DHZ is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook voor AkzoNobel DHZ.
 3. Op basis van loting onder deelnemers die de juiste antwoorden hebben gegeven, worden 10 kluscoachpakketten verdeeld.
 4. Over het aanwijzen van de prijswinnaars, de organisatie en/of de uitslag van de Alabastine prijsvraag wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
 5. Aan de Alabastine prijsvraag mogen alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder deelnemen, die op het Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de werknemers van Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen.
 6. De Alabastine prijsvraag start op 20 juni 2011 en eindigt op 29 juli 2011. Inzendingen kunnen uiterlijk op 29 juli 2011 worden ingezonden. Te late inzendingen worden niet bij de beoordeling en prijsuitreiking betrokken.
 7. De prijs betreft een Alabastine kluscoachpakket met een winkelwaarde van ongeveer € 150,–De prijs is NIET inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, door de deelnemer eventueel te maken kosten zijn voor eigen rekening.
 9. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de deelnamevoorwaarden behoudt AkzoNobel DHZ zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan de Alabastine wedstrijd uit te sluiten.
 10. Door deelname aan de Alabastine wedstrijd verleent de deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan AkzoNobel DHZ om zijn naam en zijn deelname aan de Alabastine wedstrijd, te publiceren gedurende de actieperiode op de website www.alabastine.nl De deelnemer verklaart door zijn deelname dat hij alle rechten van intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrecht) terzake zijn inzending onherroepelijk en onvoorwaardelijk overdraagt aan AkzoNobel DHZ.
 11. AkzoNobel DHZ is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer of derden, die direct of indirect te maken heeft met de Alabastine wedstrijd. AkzoNobel DHZ kan niet aansprakelijk worden gesteld bij annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Alabastine wedstrijd, indien de omstandigheden dit naar het oordeel van AkzoNobel DHZ vereisen.
 12. Op de persoonsgegevens van de deelnemers die AkzoNobel DHZ verzamelt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 van toepassing. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor in artikel 10 omschreven doeleinden en voor verzending van het kluscoachpakket. Derden zullen nimmer inzage worden verstrekt in dit bestand. Indien een deelnemer wiens persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen zulks verzoekt, zal AkzoNobel DHZ de persoonsgegevens kosteloos aanpassen of verwijderen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., t.a.v. afdeling DHZ, Postbus 3, 2170 BA te Sassenheim.
 13. De Alabastine wedstrijd valt onder de categorie “kleine promotionele kansspelen” zoals bedoeld in artikel 8 van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie van 1 januari 2006.
 14. Door deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemer het onderhavige wedstrijdreglement volledig en onvoorwaardelijk.